• 25 maja 2024

Istnieje wiele rodzajów faktur. Jedną z nich jest faktura uproszczona. Coraz częściej stanowi ona dowód zakupu. Podatnicy muszą umieć je rozpoznać, na co zwracać uwagę przy ich otrzymywaniu oraz gdzie znaleźć numer rachunku uproszczonego.

Kiedy konieczne jest wystawienie faktury?

Faktura to dokument, w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera dane wymagane przez ustawę o VAT oraz przepisy wydane na jej podstawie. (Patrz art. 2 pkt 31 ustawy o VAT).

Faktura elektroniczna to faktura wystawiona w formie elektronicznej i otrzymana drogą elektroniczną.

Należy pamiętać, że podatnik musi wystawić fakturę w celu udokumentowania:

sprzedaż, dostawę oraz świadczenie towarów i usług, o których mowa w art.106a pkt 2, przez niego na rzecz innego podatnika, podatku, podatku od wartości dodanej, podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem

Wynagrodzenie zostanie mu wypłacone w całości lub w części przed wykonaniem czynności opisanych w ust. 1 i 2. Z wyjątkiem sytuacji, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4,

Co to jest faktura uproszczona? Kiedy można ją wystawić?

Faktury są dokumentami, które potwierdzają rzeczywiste transakcje gospodarcze. Faktury odgrywają istotną rolę w prawidłowym naliczaniu podatku VAT. Dlatego niezwykle istotne jest dokładne oznaczenie wszystkich elementów faktur.

Faktura uproszczona lub paragon fiskalny
Faktura uproszczona to faktura, która dokumentuje transakcje o niższych wartościach. Dokumentuje ona sprzedaż, gdy kwota należności jest niższa niż 450 zł/100 euro. Nie musi zawierać wszystkich informacji wymaganych dla faktury VAT. Nie może zawierać danych o:

  • nabywcy, tj. imion i nazwisk nabywców towarów i usług oraz adresów
  • miary i ilości (liczby towarów lub usług)
  • Cena jednostkowa towarów i usług bez podatku (cena netto);
  • Transakcja obejmuje wartość dostarczonych towarów lub usług pomniejszoną o kwotę podatku (wartość sprzedaży netto);
  • Stawka podatku
  • Suma wartości sprzedaży netto w podziale na sprzedaż opodatkowaną poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  • Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w podziale na kwoty związane z poszczególnymi stawkami podatkowymi.


Obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. ustawa o VAT przewiduje, że aby uzyskać w momencie sprzedaży informację o tym, czy nabywca jest podatnikiem VAT (przedsiębiorcą), podatnik musi umieścić na paragonie fiskalnym wskazany przez nabywcę numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeśli klient zażąda faktury, zostanie ona wystawiona po dokonaniu zakupu. Nowe przepisy stanowią, że faktury VAT mogą być wystawiane tylko tym podatnikom, którzy w momencie zakupu podali na paragonie swój NIP. Paragon musi zawierać NIP, aby podatnik mógł wystawiać faktury VAT dla podatników (przedsiębiorców).

Przykład 1.

Firma posiada sklep, w którym sprzedaje towary przemysłowe. Klientami są często podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Większość zakupów nie przekracza kwoty 450 zł. Dokonując zakupu, podatnicy podają swój numer NIP. Czy takie faktury uproszczone są dostępne?

Za faktury uproszczone należy uznać paragony wystawione w powyższy sposób (tj. Należy je traktować jako faktury uproszczone, jeżeli są wystawione w następujący sposób:

Gdzie znajdę numer do faktury uproszczonej
Numer jest istotnym elementem faktury. Faktura musi zawierać numer nadany kolejno w jednej lub kilku seriach, który jednoznacznie identyfikuje fakturę (zob. art. 106e par. 106e par. 1 ust. 2 ustawy o VAT

Dane te są istotne w przypadku faktur uproszczonych.

Przykład 2.

Podatnik prowadzi hurtową sprzedaż materiałów budowlanych. Ponieważ wartość sprzedaży materiałów jest niższa niż 450 zł, nabywca poprosił go o wystawienie rachunku uproszczonego. Dotychczas nie wystawiał takich faktur. Może wystawić fakturę uproszczoną z numerem 1 i nową serią (np. "up")

Tak, numer faktury uproszczonej w tym przypadku jest prawidłowy. Podatnik po raz pierwszy wystawia faktury uproszczone. Słusznie utworzył nową serię. Dzięki temu nie będzie pomyłek przy wystawianiu faktur.

Największym problemem dla podatników, jeśli chodzi o wystawianie rachunków uproszczonych, są paragony o numerze NIP mniejszym niż 450 zł brutto. W tym przypadku faktura wystawiana jest jako paragon i zawiera jedynie numer identyfikacyjny nabywcy.

Paragon posiada te same elementy, co pozostałe paragony i jest wystawiany w tej samej serii paragonów, ale zawiera również NIP nabywcy.

Faktury bez tego numeru nie są uznawane za faktury w rozumieniu ustawy o VAT. Nie ma możliwości identyfikacji faktury, jeśli nie posiada ona numeru faktury.

Przykład 3.

Podatnik jest właścicielem firmy budowlanej. Jego zakupy nie przekraczają 450 polskich lirów. Hurtownie i składy budowlane wystawiają w takich przypadkach faktury uproszczone, które wyglądają jak paragon. Podatnik zauważył, że paragony, które otrzymuje, nie są ponumerowane. Podatnik zastanawia się, gdzie jest numer na fakturze uproszczonej, skoro jest to paragon.

Podatnik słusznie zauważył, że takie paragony zawierają te same elementy co inne paragony i są wystawiane w tej samej serii paragonów. Jednak paragon wystawiany w takich przypadkach zawiera jedynie NIP nabywcy.

Numer paragonu fiskalnego jest unikalnym identyfikatorem paragonu z NIP-em, do kwoty 450 zł, jako faktury uproszczonej.

Numer paragonu fiskalnego jest dodatkowym elementem paragonu, który umieszczany jest po całkowitej wartości sprzedaży brutto, przed numerami kas i identyfikatorem kasjera.
Paragon z faktury uproszczonej nie musi zawierać specjalnego numeru. W tym przypadku numer paragonu jest numerem faktury # i powinien znajdować się w dokumentacji podatnika.

Top