• 25 maja 2024

Sporządzanie bilansu księgowego jest jednym z wymogów, jakie muszą spełniać przedsiębiorstwa. Stanowi on istotną część sprawozdania finansowego. Co to jest bilans? Jak powinien być sporządzony? W tym artykule odpowiemy na te i inne pytania.

Sprawozdanie finansowe - kto ma obowiązek je sporządzić? Co zawiera?

Sprawozdanie finansowe to dokument, który zawiera podstawowe informacje o rocznej działalności jednostki. Sprawozdaniu finansowemu podlegają firmy, które prowadzą księgi rachunkowe związane z przychodami lub stanem prawnym, a także te, które dobrowolnie decydują się na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Dokument ten zazwyczaj sporządzany jest przez księgowych lub wyspecjalizowane biura rachunkowe. Sprawozdanie finansowe musi być zatwierdzone i zaakceptowane przez odpowiednie organy zarządzające firmą. To one są odpowiedzialne za jego treść.

Sprawozdanie finansowe składa się z trzech części:

Bilans - Przedstawia on aktywa i pasywa na koniec bieżącego i poprzednich lat obrotowych.
Rachunek zysków i strat - Wykazuje on oddzielnie przychody i koszty, zyski i straty oraz wszelkie obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzednie lata obrotowe.
Informacja dodatkowa - Zawiera informacje o przyjętych zasadach, takich zmianach lub metodach wyceny, w porównaniu do poprzedniego roku kalendarzowego. .
W tym artykule skupimy się na bilansie, który jest pierwszym elementem sprawozdania.

Podstawowym elementem sprawozdania finansowego jest bilans.

Bilans (z łaciny "saldo") jest zestawieniem, w którym wykazuje się wszystkie aktywa i pasywa jednostki gospodarczej. Istnieją dwa rodzaje: bilans otwarcia sporządzany na początek okresu sprawozdawczego oraz bilans zamknięcia na koniec.
Wszystkie firmy, które prowadzą pełną księgowość, sporządzają bilans. Jest on ważną częścią sprawozdania finansowego. Zawiera on wszystkie istotne informacje o majątku i źródłach finansowania przedsiębiorstwa w danym momencie. Bilans jest zestawieniem statycznym. Bilans zawiera informacje, które pozwalają sprawdzić, czy dostępne są środki finansowe na pokrycie aktywów. Eksperci zalecają, aby aktywa i pasywa były w równowadze. Jest to dobry wskaźnik strategii finansowej stosowanej przez podmiot gospodarczy.

Najważniejsze elementy bilansu
Jakie informacje powinny znaleźć się w bilansie? Bilans powinien zawierać następujące informacje:

 • Nazwę i adres firmy, której dotyczy sprawozdanie finansowe.
 • Nazwa dokumentu to "bilans".
 • Datę wskazaną w bilansie, tj. datę, na którą aktywa i pasywa zostały wycenione przez spółkę.
 • Wszystkie aktywa i pasywa powinny być wykazane zgodnie z zasadą równowagi bilansowej.
 • Odręczne podpisy osób upoważnionych do realizacji polityki finansowej spółki
 • Wskazanie daty i miejsca sporządzenia.
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i bilansu

Bilans musi być sporządzony na określony dzień. Dzień, na który zamyka się księgi rachunkowe. Są to okoliczności, które prowadzą do zamknięcia ksiąg rachunkowych:

"Na koniec roku obrotowego
na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło umorzenie.
dzień poprzedzający zmianę formy prawnej
W jednostce przejmowanej - na dzień połączenia polegającego na przejęciu jednostki (tj. na dzień wpisu do rejestru tego połączenia)
Jeżeli w wyniku podziału podmiotów lub połączenia podmiotów powstaje nowy podmiot, jest to dzień poprzedzający lub następujący po dniu wpisania połączenia/podziału do rejestru
Dzień poprzedzający likwidację lub upadłość jednostki przypada
- na inny dzień bilansowy, który określają odrębne przepisy".
Wytyczne te zostały zaczerpnięte z ustawy o rachunkowości.

Rodzaje bilansów

Specjaliści potrafią rozróżnić wiele rodzajów bilansów. Cel lub okoliczności powstania dokumentu mogą mieć wpływ na jego treść. Oto najczęściej spotykane rodzaje bilansów:

 • Bilans uproszczony
 • Bilans sprawozdawczy
 • Bilans opublikowany
 • Bilans skumulowany
 • Bilans zamknięcia
 • Bilans otwarcia
 • Bilans krótkoterminowy
 • bilans likwidacji.

Układ bilansu

Ustawa o rachunkowości zawiera wytyczne dotyczące prawidłowego układu bilansu. W art. 86 tej ustawy znajduje się szczegółowy wykaz wszystkich elementów, które powinny znaleźć się w aktywach i pasywach.

Bilans jest podzielony na części o podobnej treści ekonomicznej. Wszystkie one są wyceniane w tej samej walucie. Do aktywów zalicza się aktywa obrotowe i trwałe, a także aktywa obrotowe. Pasywa obejmują kapitał własny, zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe. Suma aktywów powinna być równa pasywom. Jest to niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego bilansu.

Kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe?

Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym mają trzy miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego, licząc od dnia bilansowego. Termin złożenia sprawozdania upływa 31 marca, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Następnie sprawozdanie musi zostać zatwierdzone przez odpowiednie organy w firmie, np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, sprawozdanie muszą zatwierdzić właściciele lub wspólnicy. Roczne sprawozdanie finansowe nie może zostać zatwierdzone później niż sześć miesięcy po dniu bilansowym, tj. w przypadku zbiegu roku obrotowego - do 30 czerwca.

Top