• 25 maja 2024

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dokonują sprzedaży różnych towarów lub usług. Często zdarza się, że po zakończeniu sprzedaży dokonywane są zmiany. W takich przypadkach sprzedawca wystawia fakturę korygującą lub w niektórych przypadkach notę korygującą, aby skorygować zaistniałą sytuację. Pewne wątpliwości pojawiają się, gdy korekta dotyczy rachunku uproszczonego lub paragonu do kwoty 455 zł brutto. Chodzi tu o fakturę uproszczoną. Jakie informacje powinny się znaleźć przy korekcie faktury uproszczonej?

Kasy fiskalne są zobowiązane do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych.
Każdy podatnik, który dokonuje sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, musi dokumentować te transakcje za pomocą kas fiskalnych.

Art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), nakłada na każdego podatnika, który dokonuje sprzedaży towarów i usług oraz dokumentuje je przy użyciu kasy fiskalnej, obowiązek wystawienia i wydania każdemu nabywcy paragonu fiskalnego.

w formie papierowej lub

Przesłanie tego dokumentu drogą elektroniczną, za zgodą nabywcy, w sposób z nim uzgodniony.

Należy jednak pamiętać, że:

Limit sprzedaży wynosi maksymalnie 20.000 zł rocznie. Przekroczenie tego limitu pociąga za sobą obowiązek stosowania kas fiskalnych (20.000 zł/an).

Towary i usługi, które wymagają od sprzedawcy zakupu kasy fiskalnej i ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą.

Natomiast fakt, że osoba fizyczna będąca nabywcą towarów lub usług otrzymuje paragon (w niektórych przypadkach fakturę) jest bezpośrednio związany z tym, że nie jest ona podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą.

Na paragonie fiskalnym muszą być zawarte dane ustawowe
Zarówno paragon jak i faktura muszą zawierać wszystkie elementy niezbędne do tego, aby dokumenty te mogły być uznane za potwierdzenie transakcji sprzedaży zgodnie z ustawą o VAT.

Paragon fiskalny wystawiony przez sprzedawcę towarów podatnika musi być zgodny z SS 25 ust. 1, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Musi on zawierać co najmniej:

Dane obowiązkowe dla paragonu fiskalnego

1.Imię i nazwisko podatnika. Adres punktu sprzedaży. W przypadku sprzedaży dokonywanej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika.

2.NIP dla Podatników

3.Numer kolejny wydruku

4.Data, godzina i minuta sprzedaży

5.Oznaczenie "FISCAL PAAGON"

6.Nazwa towarów i usług pozwalająca na ich jednoznaczną identyfikację

7.Cena jednostkowa towarów lub usług

8.Stawka podatkowa to litera oznaczająca stawkę podatkową. Obejmuje ona ilość i całkowitą sprzedaż danego towaru lub usługi.

9.Wartość upustów, rabatów lub dopłat, jeśli dotyczy.

10.Wartość sprzedaży brutto i kwota podatku według poszczególnych stawek podatkowych z oznaczeniem po zastosowaniu upustów, ulg lub dopłat

11.Wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym

12.Łączna kwota podatku

13.całkowita wartość sprzedaży brutto

14.Podać walutę, w której dokonano rejestracji sprzedaży, co najwyżej dla całkowitej wartości sprzedaży brutto

15.Kolejny numer paragonu fiskalnego

16.Jeżeli w kasie jest więcej niż jeden kasjer, numer kasy i oznaczenie tego kasjera

17.Na żądanie nabywcy, numer NIP

18.Numer unikatowy i logo fiskalne

Lista elementów paragonu fiskalnego jest minimalna. Jest on ważnym dowodem sprzedaży i spełnia wszystkie ustawowe wymogi formalne.

Należy pamiętać, że niektóre z tych danych zależą od sytuacji sprzedawcy (poz. 16), lub od wystawienia żądania nabywcy (poz. 17).

Faktura uproszczona a faktura standardowa

Faktura, niezależnie od tego, czy jest to faktura standardowa, czy faktura uproszczona, musi zawierać wszystkie wymagane elementy, zgodnie z art. 106e ust. 1. Są to obowiązkowe elementy faktury:

 • Data wystawienia
 • Numer kolejny jest tym, co jednoznacznie identyfikuje fakturę.
 • Nazwy podatnika, nabywcy towarów i usług oraz ich adresy
 • Numer NIP sprzedawcy
 • NIP nabywcy
 • Data, w której dostarczono towary lub wykonano usługi. Jeżeli ma to miejsce przed datą wystawienia faktury, data, w której należna kwota została otrzymana w formie zaliczki.
 • Nazwa (rodzaj) towarów i usług
 • Miara i ilość (liczba dostarczonych towarów) lub zakres świadczonych usług
 • Cena zunifikowana towarów i usług pomniejszona o podatek (cena jednostkowa netto);
 • Jeżeli nie jest zawarta w cenie jednostkowej, kwota wszelkich upustów, zniżek lub kuponów.
 • Wartość transakcji, pomniejszona o kwotę podatku (wartość sprzedaży netto), jest wartością dostarczonych towarów lub usług.
 • Stawka podatkowa
 • Suma wartości sprzedaży netto w podziale na sprzedaż opodatkowaną poszczególnymi stawkami podatkowymi oraz sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • Kwota podatku od wartości sprzedaży netto, podzielona na kwoty odnoszące się do każdej stawki podatkowej;
 • Suma należności.

Jeżeli faktura zawiera wszystkie dane wymagane dla tego typu faktury, a jej łączna wartość nie przekracza 450 zł Brutto, zostanie uznana za fakturę uproszczoną. W przypadku paragonów o wartości do 450 zł brutto, faktura musi zawierać NIP nabywcy oraz pozostałe elementy, które są niezbędne do wystawienia faktury uproszczonej.

Osoby fizyczne są zobowiązane do wystawiania faktur

Przedsiębiorca, jako podatnik VAT (sprzedawca), ma obowiązek wystawienia faktury, jeżeli odbiorcą jest przedsiębiorca (podatnik) prowadzący działalność gospodarczą.

Jeżeli nabywcą towarów i usług jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, sprzedawca (czynny podatnik VAT) nie ma obowiązku wystawienia faktury sprzedaży. Może jednak wystawić paragon, jeśli jest zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, a będące nabywcami towarów lub usług mogą otrzymać paragon dokumentujący transakcję. Mogą one jednak również zażądać od sprzedawcy faktury.

Warto zwrócić uwagę na art. 106b ust. 2 (ustawa o VAT), który mówi, że podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktury w przypadku sprzedaży zwolnionej podmiotowo lub przedmiotowo z VAT.

Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentowej na żądanie nabywcy towarów i usług niebędącego podatnikiem VAT (osoby fizyczne) zgodnie z 106b ust. 3 ustawy o VAT.

Sprzedaż towarów i usług

Otrzymanie zaliczki na poczet sprzedaży towarów i usług (nie dotyczy dostawy wewnątrzwspólnotowej).

Otrzymanie pełnej zapłaty przed sprzedażą towarów i usług

Sprzedaż zwolniona z VAT w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym

- Pod warunkiem, że nabywca zgłosi swoje żądanie w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę lub otrzymano całość lub część zapłaty.

Korekta faktury uproszczonej
Szczególnym rodzajem faktury jest faktura korygująca. Umożliwia ona skorygowanie, uaktualnienie lub zmianę stanu, który został wykazany na fakturze pierwotnej na prawidłowy lub aktualny. Sprzedawca otrzymuje fakturę korygującą, na której widnieje ostateczna wartość sprzedaży. Jeżeli podatnik wystawił fakturę, a po dokonaniu czynności:

Udzielono obniżki ceny w formie rabatu;

Oferowano rabaty i obniżki cen

Towar i opakowanie zostały zwrócone przez podatnika

Nabywca otrzymał zwrot całości lub części zapłaty.

Cena została podwyższona lub popełniono błąd w cenie, stawce, podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji na fakturze

- Wystawi on fakturę korygującą.

Poniżej przedstawiamy obowiązkowe elementy faktury korygującej:

Należy użyć napisu "FAKTURA KOREKTA" oraz słowa "KOREKTA".

Data i kolejny numer wystawienia

Dane faktury, do której odnosi się faktura korygująca:

Wymienione w art. 106e ust. 1 pkt 1-6.

Nazwa (rodzaj) towarów i usług, które są przedmiotem korekty

Powód korekty

Jeżeli korekta powoduje zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego, wówczas kwotę korekty podstawy opodatkowania lub korekty podatku należnego stanowi odpowiednio kwota korekty i kwota korekty podatku należnego, w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatkowych lub sprzedaży zwolnionej.

W przypadkach innych niż wymienione w pkt 5 stosuje się prawidłową formę korygowanych pozycji.

Fakturę korygującą, o której mowa w ust. 2, wystawia się w przypadku udzielenia przez podatnika rabatu/obniżki cen dla wszystkich dostaw towarów i usług dokonanych lub otrzymanych w danym okresie przez jednego odbiorcę.

Należy również wskazać okres obowiązywania rabatu lub obniżki.

Dane te mogą nie zawierać informacji określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz rodzaju (gatunku) towarów i usług, które podlegają korekcie.

 

Top