• 25 maja 2024

KSeF to sposób na odciążenie przedsiębiorcy od niektórych obowiązków

Od stycznia 2022 roku obowiązuje Krajowy System e-Faktur. Wchodzi on w życie pod nazwą Centralny Rejestr Faktur lub Centralna Baza Faktur (CIR). Gromadzi on wszystkie e-faktury wystawione przedsiębiorcom. Ta funkcjonalność niewątpliwie wpłynie na ich działalność. Wiele osób już teraz obawia się, że KSeF może tworzyć obowiązki, których niewypełnienie może mieć poważne konsekwencje. Czy to prawda?

KSeF - Krajowe Systemy e-Faktur - założenia

Ustawodawca wprowadził możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jedną z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży. Jest to uzupełnienie obecnie stosowanych w gospodarce faktur papierowych i elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane są rodzajem faktury elektronicznej i mogą być wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (tj. Krajowego Systemu e-Faktur - KSeF

Otrzymanie rachunku korygującego przez drugą stronę nie jest wymagane do udowodnienia uzgodnienia zgodnie z art. 29a ust. 15 pkt 5 ustawy o VAT. System posiada funkcjonalność pozwalającą na automatyczne otrzymanie informacji po otrzymaniu faktury korygującej.

Podatnicy, którzy wystawiają wyłącznie faktury ustrukturyzowane, mogą skorzystać z preferencji, czyli skróconego 40-dniowego terminu zwrotu VAT. Dotyczy to osób, które spełniają określone warunki. Jeżeli podatnicy spełniają określone warunki, to skrócony 40-dniowy termin zwrotu jest preferencją nadzwyczajną.

Podatnik wystawia wyłącznie faktury ustrukturyzowane
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w części deklaracyjnej JPK_V7 nie przekracza 3000 zł
Podatnik przez 12 kolejnych miesięcy bezpośrednio poprzedzających okres, w którym ubiega się o zwrot podatku
Zarejestrowany jako czynny podatnik VAT
za każdy okres rozliczeniowy złożył deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3.
rachunek rozliczeniowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o którym mowa w art. 96b ust. 1.

Centralna baza danych o fakturach
Ze względu na specyfikę faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF nie jest możliwe wystawianie i przesyłanie not korygujących w ustrukturyzowanym formacie do faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF. Wymagają one zatwierdzenia przez odbiorcę.
Kiedy KSeF stanie się obowiązkowy?
Podatnicy mogą wystawiać faktury w KSeF od 1 stycznia 2022 roku. Jest to rozwiązanie dobrowolne. Termin, w którym podatnicy będą zobowiązani do stosowania tej formy fakturowania to styczeń 2023 roku.

PEF i KSeF to dwa odrębne systemy. Więcej informacji na temat Platformy Elektronicznego Fakturowania, (PEF), znajdziesz w artykule: Wszystko, co musisz wiedzieć o E-fakturowaniu!


Zadania CRF

Centralny Rejestr Faktur (system teleinformatyczny) służy do wystawiania i przyjmowania ustrukturyzowanych faktur. Pozwala również na ich przechowywanie, oznaczanie nadanym w systemie numerem identyfikacyjnym oraz weryfikację zgodności z zestawem.

System może również analizować i kontrolować dane z faktur ustrukturyzowanych oraz wysyłać komunikaty o wystawieniu, odrzuceniu lub braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej. Dzięki zastosowaniu KSeF podatnicy są zwolnieni z obowiązku przechowywania i archiwizowania faktur ustrukturyzowanych. To administracja podatkowa zapewnia przechowywanie i konserwację faktur wystawionych za pośrednictwem KSeF.

Rozwiązanie ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie nieprawidłowości w rozliczeniach VAT. Przyczynia się to do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników poprzez ułatwienie i przyspieszenie dostępu do dokumentów.

Wprowadzenie elektronicznego, ujednoliconego wzoru faktury spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa transakcji handlowych. Automatyzacja procesów księgowych w znacznym stopniu zmniejsza możliwość popełnienia błędu przez człowieka.

W ustawie uwzględniono również kwestię wadliwie działającego systemu. Zgodnie z założeniami komunikaty o niedostępności systemu będą pojawiać się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

KSeF zwolni przedsiębiorców z niektórych obowiązków

Po pierwsze, KSeF weźmie na siebie ciężar przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Będzie on wynosił 10 lat, począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym zostały wystawione, a skończywszy na wygaśnięciu po tym czasie.

Nowa funkcjonalność spowoduje, że organ podatkowy nie będzie miał podstaw do żądania od podatnika okazania faktur na wezwanie. Administracja podatkowa ma natychmiastowy dostęp do tych faktur.
Kolejną zmianą jest zniesienie obowiązku przekazywania, na żądanie organów podatkowych, struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego Faktur (JPK_FA), w odniesieniu do faktur ustrukturyzowanych wystawionych przez podatnika lub podmiot uprawniony do dostępu do KSeF.
System ten jest kolejnym narzędziem, które ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. W dłuższej perspektywie pozwoli on ograniczyć podatników prowadzących nieuczciwe działania, co przełoży się na zmniejszenie nieuczciwej konkurencji.

 

Top